BANDAI - BAN 152243 1/144 Snap #7 SVMS-02 Union Flag Graham Custm

BANDAI GUNDAM 152243 1/144 Snap #7 SVMS-02 Union Flag Graham Custm

Read more...
Quantity: 1

BANDAI GUNDAM 152243 1/144 Snap #7 SVMS-02 Union Flag Graham Custm