BANDAI - BAN 5061601 Bandai RG #16 1/144 MSM-07S Char's Z'Gok Gundam

Bandai Gundam BAN 5061601 Bandai RG #16 1/144 MSM-07S Char's Z'Gok Gundam

Quantity: 1

Bandai Gundam BAN 5061601 Bandai RG #16 1/144 MSM-07S Char's Z'Gok Gundam